Dyrehold

Mange forespørsler om dyrehold i Grenland handler om hønsehold. Hva forplikter du deg til som dyreier?
Dyrehold Grenland

Hva kan jeg gjøre for å sikre godt dyrehold og naboforhold?

 

  • Forvalte avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., slik at hygieniske ulemper ikke oppstår
  • Hold dyrenes oppholdssted (bur/hus e.l.) rene
  • Sørg for at skadedyr som f.eks. rotter, mus m.m. ikke skal forekomme
  • Bevare et godt naboforhold ved å varsle nærmeste naboer ved planer om anskaffelse av mer enn en hund/katt e.l.

Hva er dyrehold?

Med dyrehold menes vanlige kjæledyr, husdyr eller andre dyrearter som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet, til eksempel hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. For tiden handler de fleste forespørsel om dyrehold i Grenland om hønsehold og skadedyr.


Økende hold av kjæledyr 

Hold av kjæledyr er økende i Norge. Samtidig som kjæledyrhold er til glede og trivsel for mange mennesker, kan kjæledyrholdet påføre omgivelsene hygieniske ulemper. Dette gjelder særlig der det holdes mange dyr og det er kort avstand til naboer.


Hva er mitt ansvar som dyreeiere?

Alle dyreeiere har ansvar for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensing for omgivelsene. Antallet dyr skal holdes på et nivå som eier kan håndtere slik at dyrene får forsvarlig stell og omsorg. Dyreeier har ansvar for at dyrefor oppbevares og at foring skjer på en slik måte at det ikke etableres skadedyr.


Hva synes naboen min?

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy etc. som for noen er til stor sjenanse og som oppleves som en forringelse av bomiljøet. Les mer her om hva du kan gjøre for å opprettholde gode naboforhold.


Varslingsplikt

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Mattilsynet – Varsle om dyr som lider 

 

Lær mer!
Les mer om regelverk her

Mange forespørsel om dyrehold i Grenland handler om hønsehold.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern stiller krav til at en virksomhet eller eiendom skal drives slik at det ikke oppstår fare for helseskade eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er eieren av dyreholdet som er ansvarlig for at kravene i forskriften overholdes. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig.

Dersom det er mistanke om dårlig dyrehelse eller dyrevelferd, skal dette meldes til Mattilsynet. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.

Mattilsynet – Forhold som gjelder dyrehelse og dyrevelferd skal meldes til Mattilsynet

Mattilsynet – Drift av dyrepensjonat

Fakta

Visste du at Norge fikk sin første dyrevernlov i 1935?

Dyreholdet og kunnskapen om dyres behov har endret seg mye de siste årene. Nå er det et større fokus på etiske grunnlag for holdninger til dyr og dyrehold. Dette betyr at dyr har egenverdi og dyreeier er ansvarlig for dyrenes livskvalitet.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.