Støy

Støyforurensning er et økende problem i Norge. Kommunen kan hjelpe deg med å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy.

Lydnivå fra forskjellige kilder på desibelskalaen

Bilde: Kompetansesenter for Miljø og Helse

Hva er støy?

Støy er definert som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd, vil variere fra person til person og fra situasjon til situasjon. Det som er støy for en person, kan være behagelig lyd for en annen. Støy er altså et subjektivt begrep.

De fire største kildene til støy i Norge er veitrafikk, fly, jernbane og industri. Av disse er veitrafikk den klart største, og står for rundt 90 % av støyplagene. Andre vanlige kilder til støy i samfunnet er samferdsel, industri, tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet.

 

Støy og helse

Støy som et miljøproblem rammer svært mange mennesker. Støyforurensning kan gi ulike helseplager. Noen typer støy kan gi hørselstap og plager med øresus. Støy kan også øke risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom, redusere livskvaliteten og helsen.

 

Hva gjør kommunene?

Miljørettet helsevern i Grenland har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy. Kommunen er også ansvarlig for å ivareta støyhensyn i arealplaner, som omfatter kommuneplanens arealdel og område- og reguleringsplaner for ny bebyggelse, veier, industriområder osv.

 

Hvem har ansvaret og hvilket regelverk gjelder?

Det er i hovedsak den som har ansvaret for støykilden som har ansvar for eget støyutslipp. Blir du plaget av støy, er regelverk og retningslinjer avhengig av hva som er støykilden. Se regelverk.

 

Hva om støy er et problem?

Støy kan være et problem for mange og det er en del støykilder som kan skape konflikt. Første skritt er å ta kontakt med dem som lager støyen. Dette kan være den som utfører arbeid eller den som eier eiendommen. Se mer om bygg og anlegg, industri, nabostøy, støy fra underholdning, tekniske installasjoner og veistøy.

 

Lær mer!
Miljødirektoratet – Om støy
Arbeidstilsynet – Tema om støy; arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd
Folkhelseinstituttet – Støy, helseplager og hørseltap i Norge
Folkhelseinstituttet – Retningslinjer for støy fra Verdens helseorganisasjon

Skien live 2019. Helsedirektoratet har anbefalinger for støynivå for konserter. Foto: Dag Jenssen

Regelverk, veiledere og artikkler

Regeringen.no – Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Lovdata – Forskrift om miljørettet helsevern

Helsedirektoratet – veileder om musikkanlegg of helse for konsertarrangører og kommuner

Helse- og omsorgsdepartementet – veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Kompetansesenter miljø og helse, 2019 – Støyforurensingen øker

Fakta

Visste du støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge?

Støyforurensning kan bidra til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Nesten 2,1 millioner er utsatt for støy som overskrider anbefalingene, det vil si over 55 dBA, utenfor huset sitt. Statistisk sentralbyrå – Flere utsatt for støy ved boligen

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.