Miljø og helse i Grenland

Miljø og helse i Grenland er et samarbeid mellom kommunene i Grenland; Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan. Kompetansesenter for miljø og helse står for administrasjon av nettstedet, og er ansvarlig for kvalitetssikret innhold og data.

Grenlandsbrua krysser Frierfjorden, mellom kommunene Porsgrunn og Bamble og er Norges høyeste skråstagbro med en tårnhøyde på 166 meter.

Hvorfor opprettet vi Miljø og helse i Grenland?

Vårt formål er å kunne presentere relevant regional miljøhelseinformasjon på en så enkel, tilgjengelig og brukervennlig måte som mulig. Du som innbyggere i Grenland får tilgang til aktuell informasjon og kvalitetssikrede data om miljø og helse. At materialet er online betyr også at vi hele tiden har muligheten til å oppdatere med ny aktuell informasjon og utvikle nettstedet etter behovene som oppstår.

Hvem er Miljø og helse i Grenland for?

Miljø og helse i Grenland tilbyr lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om miljø og helse for våre innbyggere, politikere, lærere og elever.

Hvem er ansvarlig for miljø og helse i kommunene?

I samarbeidet for miljø og helse i Grenland jobber vi sammen for å sikre god beredskap, og kunne tilby effektiv informasjon og kunnskapsspredning, innen miljø og helse for innbyggene i Grenland. Hver kommune er organisert forskjellig og har ulike behov, men følgende tjenesteområdene har hovedansvar og står bak Miljø og Helse i Grenland:

Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom ut fra forhold i virksomheter, omgivelsene og miljøet for folks helse. Feltet favner bredt og tverrfaglig og utgjør en vesentlig del av folkehelsearbeidet. Tjenestene omfatter blant annet rådgivning og veiledning, tilsyn og godkjenning av virksomheter som skoler, barnehager, solarier, badeanlegg mv., uttalelser i plan- og byggesaker og behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.) etter forskrift om miljørettet helsevern.

Miljøvern
Miljøvern arbeider for å ivareta natur, kulturminner, friluftsliv og miljø . Fagfeltet dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Klima
Kommunene kan bidra til utslippskutt av klimagasser, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Folkehelse
Kommunene skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen

Kunnskaps- og datakilder

Miljø og helse i Grenland tilbyr kvalitetssikret og forskningsbasert informasjon. Vi samarbeider med, og henter informasjon og data fra en rekke offentlige instanser, nasjonale og internasjonale institutt.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.